"Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında" qanunvericilikdən irəli gələn tələblər

Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması ilə bağlı münasibətlər "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında" 30 oktyabr 2018-ci il tarixli Qanunla tənzimlənir. Bu Qanun 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvədədir.

Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən, bu Qanundan və digər normativ hüquqi aktlardan ibarətdir.

Uşaqlar üçün zərərli informasiya uşaqlar üçün nəzərdə tutulmayan və uşağın fiziki və ya psixi sağlamlığına mənfi təsir göstərən, o cümlədən təhrif olunmuş sosial təsəvvürlərin formalaşdırılması vasitəsilə onların mənəvi, psixi, fiziki və ya sosial inkişafında pozuntu yaranmasına səbəb olan məlumatlardır.

NİKAH MÜQAVİLƏSİ NƏDİR VƏ BAĞLANMASI MƏCBURİDİRMİ?

Nikah müqaviləsi nikaha daxil olan şəxslər arasında bağlanan, nikah dövründə və (və ya) nikah pozulduqda ər-arvadın əmlak hüquqlarını və vəzifələrini müəyyən edən sazişdir. Nikah müqaviləsi özünün təbiətinə görə mülki müqavilənin bir növü kimi təzahür edir. Bununla belə,  nikah müqaviləsi mülki müqavilələrdən fərqli müəyyən xüsusiyyətlərlə səciyyələnir ki, bu da öz əksini ölkəmizin ailə qanunvericiliyində tapmışdır. Yəni nikah müqaviləsi ilə bağlı münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi ilə tənzimlənir.

Qanunvericiliyə əsasən nikah müqaviləsi ilə ər-arvad birgə mülkiyyətin qanunla müəyyən olunan rejimini dəyişərək, ümumi əmlaka, onun ayrı-ayrı növlərinə və ya ər-arvadın hər birinin əmlakına birgə, paylı və ya ayrıca mülkiyyət rejimi tətbiq edə bilərlər. Nikah müqaviləsi ər-arvadın mövcud olan və gələcəkdə əldə edəcəkləri əmlaka dair bağlana bilər.

Sоy­qı­rım ümumbəşəri cinayətdir

Genosid, yaxud sоy­qı­rım hər hаn­sı mil­li, еt­nik, ir­qi və yа di­ni qru­pu, bir qrup ki­mi bü­töv­lük­də və yа qismən məhv еt­mək məq­sə­di ilə qrup üzv­lə­ri­ni öl­dür­mə, qrup üzv­lə­ri­nin sаğlаmlığınа аğır zə­rər vur­mа və yа оn­lа­rın əq­li qа­bi­liy­yə­ti­nə cid­di zə­rər vur­mа, qru­pun bütövlük­də və yа qis­mən fi­zi­ki məh­vi­nə yö­nəl­miş yа­şа­yış şə­rа­i­ti yа­rаt­mа, qrup dахilində dо­ğum­lа­rın qаr­şı­sı­nı аl­mа­ğа yö­nəl­miş təd­bir­lə­ri hə­yа­tа kеçirmə, bir qru­pа mənsub оlаn uşаq­lа­rı zоr­lа bаş­qа qru­pа kе­çir­mədə ifadə olunan ictimai təhlükəli əməldir.

1944-cü ilə qədər "genosid" anlayışı işlədilməmişdi. Bu xüsusi termin hər hansı insan qrupuna qarşı onların məhv edilməsi məqsədilə törədilən cinayət əməllərini ifadə edir. İlk dəfə 1944-cü ildə yəhudi mənşəli polşalı hüquqşünas Rafael Lemkin Avropa yəhudilərinin faşistlər tərəfindən kütləvi məhv edilməsi siyasətini ifadə edən yeni termin işlətdi.

Enerji resurslarının talanmasının hüquqi nəticələri haqqında

Qış fəslinin daxil olması və havaların soyuması ilə əlaqədar əhali isinmək üçün qaz, elektrik və istilik cihazlarından daha çox istifadə edir.  Amma bəzən insanlar  qaz, elektrik və istilik təsərrüfatında istifadə qaydalarının tələblərinə düzgün riayət etmirlər, nəticədə qanunvericiliyin müvafiq tələbləri pozulur, həm insanların həyat və sağlamlığına, həm də dövlətə, cəmiyyətə maddi ziyan yetirilir.

Öncəliklə bir dəfə yadda saxlamaq lazımdır ki, hər hansı qanunu bilməmək həmin qanunun pozulmasına görə şəxsi məsuliyyətdən azad etmir. Bunun görə vətəndaşların  bu mövzuda hüquqi yöndən maariflənmələrinə nail olmaları önəmli məsələdir. Sadəcə vətəndaş məsuliyyəti hiss edərək mümkün qədər bu maarifləndirmələrdən səmərəli şəkildə xəbərdar olmaq səyləri göstərmək lazımdır. Bu zaman ictimai həyatın hər bir sahəsində olduğu kimi, bu sahədə də bilərək və ya bilməyərək qanunazidd əmələ görə dövlətin tətbiq edəcəyi cərimə və cəzadan xəbərdar olan vətəndaş qanun pozuntusuna yol verməkdən mümkün qədər uzaq tutur.

2020-ci il ölkəmizdə “Könüllülər ili”dir

Ölkə başçısının 30 dekabr 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə 2020-ci il Azərbaycan Respublikasında “Könüllülər ili” elan edilib. Sərəncamda qeyd edildiyi kimi könüllülük insanları vahid niyyət ətrafında birləşdirən, vətəndaş, cəmiyyət və dövlətin birgə fəaliyyətinin ən uğurlu formatıdır. Könüllülük həm də vətənpərvərlik məktəbi, öz xalqına, dövlətinə, milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıq və xidmət örnəyidir. Xalqımız əsrlər boyu xeyirxahlıq, fədakarlıq, könüllü və təmənnasız kömək ənənələrini yaşatmışdır. Bu il 5 dekabr Beynəlxalq Könüllü Günü ərəfəsində Azərbaycanda ilk dəfə keçirilmiş və bütün könüllüləri əhatə etmiş "Könüllülük Həftəsi" ölkəmizdə könüllülüyün yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu və böyük potensiala malik olduğunu nümayiş etdirmişdir.