1 oktyabr Prokurorluq işçilərinin peşə bayramı günüdür

 Prokurorluq orqanları dövlətçilik maraqlarına, insan hüquq və azadlıqlarının

müdafiəsinə xidmət edir

                                                                                                                                                                                                                  “Mən   Azərbaycan   Prokurorluğuna

                                                                                                                                                                                                                   inanıram, güvənirəm və arxalanıram.”

                                                                                                                                                                                                                                                          Heydər Əliyev

                                                                                                                                                                                                                   Azərbaycan xalqının ümummilli lideri  

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il 17 iyul tarixli Sərəncamı ilə milli prokurorluq orqanlarının yarandığı gün-oktyabr ayının 1-i “Prokurorluq işçilərinin peşə bayramı günü” kimi qeyd olunur. Prokurorluq işçilərinin peşə bayramı gününün təsis edilməsi prokurorluq orqanlarına yüksək dövlət qayğsıının ifadəsi olmaqla yanaşı, həm də prokurorluq işçilərinin fəaliyyətinə verilən böyük dəyərin təzahürüdür.

Azərbaycan prokurorluq orqanlarının əsasının 1918-ci il oktyabrın 1-də qoyulmasına baxmayaraq, onun dövlət orqanı kimi formalaşması və inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli liderin hələ ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövründə cəmiyyətdə haqq və ədalətin zəfər çalması uğrunda böyük əzm və fədakarlıqla çalışaraq insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin ən ali forması kimi qanunlara eyni cür və dürüst əməl edilməsinə nail olmuşdur.

İcbari tibbi sığorta və onun hüquqi əsasları haqqında

Zaman keçdikcə cəmiyyət həyatında baş verən bəzi təbii dəyişikliklər qanunvericilik sahəsində də  tənzimlənməni də zəruri edir. Bu zərurətlərdən biri də son zamanlarda ölkəmizdə və Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurla həyata keçirilməyə başlanan icbari tibbi sığorta sosial layihəsidir. İcbari tibbi sığorta nədir, onun cəmiyyətin və ayrılıqda vətəndaşların mənafeyinə təsiri və hüquqi əsasları nədən ibarətdir suallarına cavab tapmaq üçün bu aktual mövzuya müraciət etmək əhəmiyyətlidir. Dünyanın qabaqcıl ölkələrinin geniş istifadə etdiyi bu sığorta növünün ölkəmizdə həyata keçirilməsinin hüquq qaydalarını və əhəmiyyətini bilmək üçün bu barədə söhbət aparacağıq. Ona görə də Respublikamızda bu sahədə qüvvədə olan qanunvericilik aktlarına nəzər salacaıq.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində “Mediasiya”

Mediasiya institutu mülki işlər və iqtisadi, ailə, əmək və inzibati hüquq münasibətlərindən irəli gələn mübahisələrin məhkəməyə getmədən tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə həlli məqsədi daşıyır. Həmin institut hazırda bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə geniş tətbiq olunur. Ölkəmizdə isə “Mediasiya haqqında” Qanun 29 mart 2019-cu il tarixdə qəbul edilib. Elə Qanunun “əsas anlayışlar” adlanan 1-ci maddəsində “mediasiya”ya belə anlayış verilir:

mediasiya – mediatorun (mediatorların) vasitəçiliyi ilə tərəflər arasında yaranmış mübahisənin qarşılıqlı razılıq əsasında həlli ilə bağlı bu Qanunla müəyyən olunan prosesdir.

Tütün məmulatının istifadəsinin məhdudlaşdırılması

Tütün məmulatı dedikdə, tütün yarpağından və onun komponentlərindən hazırlanmış, tərkibində nikotin, aktiv alkoloid, o cümlədən kanserogen maddələr olan və nikotinə aludəçilik yaradan məhsul (siqaretlər, papiroslar, siqarlar, siqarillalar, çubuq tütünü və s.) başa düşülür. Bütün növ qəlyanlar və elektron siqaretlər də “Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun təsir dairəsində tütün məmulatlarına bərabər tutulur.

Tütündən istifadənin nəticələrindən qorunmanın 9 əsas prinsipi vardır ki, onlara vətəndaşların sağlamlığının ətraf mühitdəki tütün tüstüsünün təsirindən və tütündən istifadənin nəticələrindən qorunması sahəsində hüquqlarına riayət edilməsi, ətraf mühitdəki tütün tüstüsünün təsiri və tütün istifadəsi nəticəsində yaranan xəstəliklərin, əlilliyin, vaxtından əvvəl ölüm hallarının qarşısının alınması, tütündən istifadənin nəticələrindən qorunma hüquqlarının təmin edilməsi üçün dövlətin və bələdiyyələrin, fərdi sahibkarların, hüquqi şəxslərin və digər qurumların məsuliyyəti, tütündən istifadənin nəticələrindən qorunma sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlığının təmin edilməsi, tütündən istifadənin zərəri və ətraf mühitdəki tütün tüstüsünün ziyanlı təsiri barədə əhalinin məlumatlandırılması aiddir.

Kreditlərdən təyinatı üzrə istifadə olunmalıdır

Kredit-iqtisadi kateqoriya olub, müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin yenidənbölgüsü ilə əlaqədar olaraq təsərrüfat subyektlərinin bir-birləri ilə müddətlilik, ödənc və geri qaytarılmaq şərtləri üzərində qurulan qarşılıqlı iqtisadi əlaqəsini tərənnüm edir. Kreditlərin formasına, şərtlərinə, verilmə və ödənilmə müddətlərinə görə 30-dan artıq növü fərqləndirilir.

Kreditin quruluşu sabit və dəyişməzdir. Kredit bir-biri ilə sıx əlaqədə olan elementlərdən təşkil olunmuşdur. Bu elementlərdən ən başlıcası bu münasibətlərin subyektləridir. Kredit sövdələşmələrində subyekt hər zaman kreditor və borcalandır.