Аzərbaycan Respublikasının Konstitusiyası hüquqi dövlətin təməli, qanunvericilik sisteminin əsasıdır

Bizim Konstitusiyamız xalqın Konstitusiyasıdır-hər bir vətəndaşın Konstitusiyasıdır.

Bizim Konstitusiyamız Azərbaycanın gələcək perspektivlərini müyyən edibdir və biz

o perspektivlər yolu ilə gedirik, bundan sonra da gedəcəyik.

Heydər Əliyev

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri

 

1995-ci il noyabr ayının 12-də ümumxalq səsverməsi yolu ilə müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk milli Konstitusiyası qəbul olundu. Milli Konstitusiyamız insan və vətəndаş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsini dövlətin ali məqsədi olaraq bəyan etdi.

ХХ əsrin sоn оnilliyində Аzərbаycаn хаlqı ikinci dəfə öz müstəqil dövlətini bərpa etməyə nаil оldu. Dövlət müstəqilliyini əldə еtmək hələ аzаd оlmаq dеmək dеyil. Bu, аzаdlığа gеdən bir yоldur. Bu yоlu gеtmək üçün mənəvi yеtkinlik, milli birliyə, siyаsi mədəniyyətə, yüksək vətəndаşlıq şüurunа mаlik оlmаq lаzımdır. Dövlət müstəqilliyi yаlnız аzаd cəmiyyətin qurulmаsınа gеniş imkаnlаr аçır.

Rеspublikаmız öz dövlət müstəqilliyini 1991-ci ildə bərpа еtsə də, ölkəmizdə mövcud оlаn ictimаi-siyаsi qеyri-sаbitlik, хаоs və аnаrхiyа yеni Kоnstitusiyаnın qəbul еdilməsini mümükünsüz еdirdi. Həmin vахt cəmiyyətdə sаbitliyi bərpа еdə biləcək yеni və milli Kоnstitusiyаnın əsаsını təşkil еdən idеyа və dəyərlər üzərində rаzılıq əldə еdilməsini təmin еdən siyаsi irаdə və müdrikliyə çох böyük еhtiyаc vаr idi.

AZƏRBAYCAN BAYRAĞI DÖVLƏTÇİLİYİMİZİN, MÜSTƏQİLLİYİMİZİN RƏMZİDİR _____________________________________________________________________

Hər bir ölkənin müstəqilliyinin əsas atributları sayılan dövlət rəmzləri xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Müstəqil Azərbaycan Respublikası da dünya birliyinin tamhüquqlu üzvü kimi müvafiq dövlət rəmzlərinə malikdir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 23-cü maddəsinin 1-ci bəndində deyilir: “Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı, Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnidir”.

1 oktyabr Prokurorluq işçilərinin peşə bayramı günüdür

 Prokurorluq orqanları dövlətçilik maraqlarına, insan hüquq və azadlıqlarının

     müdafiəsinə xidmət edir 

 

Mən   Azərbaycan   Prokurorluğuna 

inanıram, güvənirəm və arxalanıram. 

HeydərƏliyev 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri

                                                                                                                                                                                    

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il 17 iyul tarixli Sərəncamı ilə milli prokurorluq orqanlarının yarandığı gün-oktyabr ayının 1-i “Prokurorluq işçilərinin peşə bayramı günü” kimi qeyd olunur. Prokurorluq işçilərinin peşə bayramı gününün təsis edilməsi prokurorluq orqanlarına yüksək dövlət qayğsıının ifadəsi olmaqla yanaşı, həm də prokurorluq işçilərinin fəaliyyətinə verilən böyük dəyərin təzahürüdür.

Azərbaycan prokurorluq orqanlarının əsasının 1918-ci il oktyabrın 1-də qoyulmasına baxmayaraq, onun dövlət orqanı kimi formalaşması və inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli liderin hələ ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövründə cəmiyyətdə haqq və ədalətin zəfər çalması uğrunda böyük əzm və fədakarlıqla çalışaraq insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin ən ali forması kimi qanunlara eyni cür və dürüst əməl edilməsinə nail olmuşdur.

İcbari tibbi sığorta və onun hüquqi əsasları haqqında

Zaman keçdikcə cəmiyyət həyatında baş verən bəzi təbii dəyişikliklər qanunvericilik sahəsində də  tənzimlənməni də zəruri edir. Bu zərurətlərdən biri də son zamanlarda ölkəmizdə və Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurla həyata keçirilməyə başlanan icbari tibbi sığorta sosial layihəsidir. İcbari tibbi sığorta nədir, onun cəmiyyətin və ayrılıqda vətəndaşların mənafeyinə təsiri və hüquqi əsasları nədən ibarətdir suallarına cavab tapmaq üçün bu aktual mövzuya müraciət etmək əhəmiyyətlidir. Dünyanın qabaqcıl ölkələrinin geniş istifadə etdiyi bu sığorta növünün ölkəmizdə həyata keçirilməsinin hüquq qaydalarını və əhəmiyyətini bilmək üçün bu barədə söhbət aparacağıq. Ona görə də Respublikamızda bu sahədə qüvvədə olan qanunvericilik aktlarına nəzər salacaıq.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində “Mediasiya”

Mediasiya institutu mülki işlər və iqtisadi, ailə, əmək və inzibati hüquq münasibətlərindən irəli gələn mübahisələrin məhkəməyə getmədən tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə həlli məqsədi daşıyır. Həmin institut hazırda bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə geniş tətbiq olunur. Ölkəmizdə isə “Mediasiya haqqında” Qanun 29 mart 2019-cu il tarixdə qəbul edilib. Elə Qanunun “əsas anlayışlar” adlanan 1-ci maddəsində “mediasiya”ya belə anlayış verilir:

mediasiya – mediatorun (mediatorların) vasitəçiliyi ilə tərəflər arasında yaranmış mübahisənin qarşılıqlı razılıq əsasında həlli ilə bağlı bu Qanunla müəyyən olunan prosesdir.