Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun əməkdaşları Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində olmuşlar

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun əməkdaşları oktyabr ayının 27-də Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində olmuşlar.                                                                          
   Muzeyə tanışlıq zamanı qeyd olunub ki, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi 1924-cü ildə tarix-etnoqrafiya muzeyi kimi yaradılmışdır. Sonrakı illərdə Tarix-Ölkəşünaslıq Muzeyi adlandırılmış, 1968-ci ildən indiki adını daşıyır.
Naxçıvanın zəngin, qədim tarixi  ilə bağlı 48 mindən çox eksponat  Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində qorunub saxlanılır. Ekspozisiya, əsasən,4-qədim, orta əsrlər, müasir dövr və yeni dövrü  əhatə edir. Muzey 10 şöbədən ibarətdir. Burada müxtəlif çeşidli əmək alətləri,  Paleolit və Neolit dövrlərinin əşyaları, dən daşları, obsidiandan lövhələr, daş çəkiclər, sümük bizlər, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində aşkar olunan mis və gümüş pullar, orta əsrlərin məşhur memarlarından olmuş Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin inşa etdiyi möhtəşəm Möminə xatın, Yusif Küseyir oğlu türbələrinə və başqa memarlıq abidələrinə dair şəkilli materiallar, dekorativ tətbiqi sənətə aid xalçaçılıq, zərgərlik,  misgərlik, dulusçuluq və nəqqaşlıq nümunələri, xalq ustalarının gözəl əl işləri sərgilənir.
Qeyd olunmuşdur ki, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi ilə yanaşı muxtar respublikada 6 regional tarix-diyarşünaslıq muzeyi də fəaliyyət göstərir. Bu muzeylər, ərazisində yerləşdikləri rayonların ən qədim zamanlardan müasir dövrümüzədək tarix və mədəniyyətlərini əks etdirərək milli və tarixi yaddaşın qorunmasında və formalaşmasında mühüm əhəmiyyətə malikdirlər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun
Hüquqi təminat və informasiya şöbəsi

Şərur rayon prokurorluğunda seminar keçirilmişdir

Qeyd olunmuşdur ki, “Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu orqanlarında sənədlərin saxlanılması müddətlərinə dair Siyahı” üzrə müəyyənləşdirilən sənədlərin saxlanılma müddəti Azərbaycan Respublikasının bütün prokurorluq orqanları üçün məcburidir. Siyahı kargüzarlıqda sənədlərin səmərəli təşkili, onların saxlanılmasının təmin olunması, daimi saxlanılma üçün ayrılması və məhv edilməsi məqsədinə xidmət etməklə işlərin hazırlanmasında, nomenklaturanın tərtibində istifadə olunur. Sənədlərin dəyərliliyinin ekspertizasının vaxtında keçirilməsini və dövlət arxivlərinə daimi saxlanılması üçün təhvil verilməsini təmin edən prokurorluq orqanlarının rəhbərləri Siyahının tələblərinin icrasına məsuliyyət daşıyırlar. Siyahı "Prokurorluq haqqında" Qanunun müddəalarına uyğun prokurorluğun sisteminə və fəaliyyət istiqamətlərinə müvafiq bölmələr üzrə tərtib olunur. Siyahının bölmələrində maddələr onların məntiqi əlaqələri və ardıcıllığı ilə məsələlərin əhəmiyyətinə və sənədlərin növlərinə müvafiq yerləşdirilir.

Tabe prokurorluqların ekspert komissiyaları, prokurorluğun arxivində olan sənədlərin dəyərləndirilməsinə dair ekspertiza keçirir, hər il saxlanılması və məhv edilməsi üçün sənədlərin seçilməsini təşkil edir və bu barədə aktları mərkəzi ekspert komissiyasına təqdim edir, işlərin nomenklaturunun layihələrinə baxır və onları mərkəzi ekspert komissiyasına, zəruri hallarda isə ekspert-yoxlama komissiyasına baxılmağa çıxarır, arxivə təhvil verilməsi üçün daimi və uzunmüddətli saxlanılan sənədlərin siyahısının illik bölməsinə və saxlanılmalı olmayan sənədlərin məhv edilməsi aktlarına baxır, sənədlərin siyahısının, işlərin nümunəvi nomenklaturunun, kargüzarlığa dair vəsaitlərin hazırlanmasında və baxılmasında iştirak edir, itirilmiş və ya bərpası mümkün olmayan zədələnmiş sənədlər barədə aktlara baxır və prokurorluq işçilərinin ixtisasının artırılması üçün müvafiq tədbirlərin keçirilməsində iştirak edirlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda 1 oktyabr -prokurorluq işçilərinin peşə bayramına həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir

Oktyabr ayının 1-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda prokurorluq işçilərinin peşə bayramına həsr olunmuş tədbir  keçirilmişdir.

   Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru, II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Səbuhi Şahverdiyev çıxış edərək bildirmişdir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il 17 iyul tarixli Sərəncamına əsasən hər il oktyabr ayının 1-i “Prokurorluq işçilərinin peşə bayramı günü” kimi qeyd olunur. Azərbaycanda prokurorluq orqanlarının formalaşması və inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndərin 1993-cü ildə Azərbaycanda ali hakimiyyətə qayıdışından sonra respublikamızda qanunun aliliyi təmin olunmuş, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının yüksək səviyyədə müdafiəsi mühüm prinsip kimi elan edilmişdir. Bu tədbirlərin tərkib hissəsi kimi 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası məhkəmə-hüquq islahatlarının həyata keçirilməsinə, habelə prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin keyfiyyətcə yeniləşməsinə və demokratikləşməsinə möhkəm zəmin yaratmışdır.

Ordubad rayon prokurorluğunda seminar keçirilmişdir

Cinayət törətməkdə ittiham olunan hər kəs, qeyd olunan  hüquqlara malikdir: ona qarşı irəli sürülmüş ittihamın xarakteri və əsasları haqqında onun başa düşdüyü dildə dərhal və ətraflı məlumatlandırılmaq, öz müdafiəsini hazırlamaq üçün kifayət qədər vaxta və imkana malik olmaq, şəxsən və ya özünün seçdiyi müdafiəçi vasitəsi ilə özünü müdafiə etmək və ya müdafiəçinin xidmətini ödəmək üçün vəsaiti kifayət etmədiyi zaman, ədalət mühakiməsinin maraqları tələb etdikdə, belə müdafiədən pulsuz istifadə etmək, onun əleyhinə ifadə vermiş şahidləri dindirmək və ya bu şahidlərin dindirilməsinə nail olmaq və onun əleyhinə ifadə vermiş şahidlər üçün eyni olan şərtlərlə onun lehinə olan şahidlərin çağırması və dindirməsi hüququna malik olmaq, məhkəmədə istifadə olunan dili başa düşmürsə və ya bu dildə danışa bilmirsə, tərcüməçinin pulsuz köməyindən istifadə etmək.

Qeyd olunmuşdur ki, ölkə Konstitusiyasının 148-ci məddəsində Azərbaycan Respublikasının tərəfdar cıxdığı beynəlxalq müqavilələrin Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu təsbit olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının cinayət-prosessual qanunvericiliyində qanunçuluq, hər kəsin qanun və məhkəmə qarşısında hüquq bərabərliyi, Konstitusiya ilə təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin olunması, azadlıq hüququnun təmin edilməsi, şəxsiyyətin toxunulmazlığı hüququnun təmin edilməsi, mülkiyyət hüququnun təmin edilməsi, hüquqi yardım almaq və müdafiə hüququnun təmin edilməsi, özünü və qohumlarını ifşa etməkdə sərbəstlik, təqsirsizlik prezumpsiyası, məhkəmə baxışını tələb etmək hüququnun təmin olunması, cinayət mühakimə icraatının yalnız məhkəmə tərəfindən həyata keçirilməsi, cinayət mühakimə icraatının yalnız məhkəmə tərəfindən həyata keçirilməsi, cinayət mühakimə icraatının aşkarlığı, cinayət mühakimə icraatının obyektivliyi, qərəzsizliyi və ədalətliliyi, eyni əmələ görə təkrar məhkum etmənin yolverilməzliyi, məhkəməyə təkrar müraciət etmək və digər hüquqlar təsbit olunmuşdur.

Ordubad rayon prokurorluğunda seminar keçirilmişdir

Prokurorluq orqanlarında müraciətlərə baxılması və vətəndaşların qəbulu işinin səmərəliliyinin artırılmasının, bu sahədə vəzifələrin daha dəqiq və ardıcıl surətdə yerinə yetirilməsinin, habelə effektiv nəzarət mexanizminin yaradılmasının təmin edilməsi məqsədilə, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru tərəfindən “Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu orqanlarında müraciətlərə baxılması və vətəndaşların qəbulu işinin səmərəliliyinin artırılması haqqında” 01.11.2010-cu il tarixli 10/100 №-li əmr təsdiq olunmuşdur.

Qeyd olunmuşdur ki, əmrin tələbinə əsasən Prokurorluqda müraciətlərə baxılması və vətəndaşların qəbulu işinin təşkili zamanı müasir informasiya texnologiyalarından geniş və səmərəli istifadə edilməlidir.  Vətəndaşların prokurorluq orqanlarına müraciət etməsi və qəbul olunmasının, müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması qaydaları barədə tam və müfəssəl məlumatlandırılmasının təmin edilməsi məqsədilə bütün tabe prokurorluqların inzibati binalarında (qəbul otaqlarında və ya vətəndaşlar üçün münasib olan digər yerlərdə) ərizə və şikayətlər üçün qutuların, vətəndaşların prokurorluqda qəbulu barədə qrafiklərin (tabe prokurorluqlarda, həmçinin, vətəndaşların Baş Prokurorluğun rəhbərliyi tərəfindən qəbulu barədə qrafiklərin, rayon (şəhər) və ərazi hərbi prokurorluqlarında isə bundan əlavə olaraq yerlərdə keçirilən qəbulların və vətəndaşların müvafiq yuxarı prokurorluqların rəhbərliyi tərəfindən qəbulu qrafiklərinin), Baş Prokurorluğun, habelə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzlərinin fəaliyyətinə dair zəruri məlumatların, “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu əmrin 1, 2, 13, 15, 32, 41, 41-1, 42, 45, 51 və 53-cü bəndləri, 55-ci bəndinin birinci hissəsi, 61, 62, 62-1, 63 və 64-cü bəndlərinin mətnlərinin yerləşdirilməsi təmin edilməlidir.