Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində “Mediasiya”

Mediasiya institutu mülki işlər və iqtisadi, ailə, əmək və inzibati hüquq münasibətlərindən irəli gələn mübahisələrin məhkəməyə getmədən tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə həlli məqsədi daşıyır. Həmin institut hazırda bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə geniş tətbiq olunur. Ölkəmizdə isə “Mediasiya haqqında” Qanun 29 mart 2019-cu il tarixdə qəbul edilib. Elə Qanunun “əsas anlayışlar” adlanan 1-ci maddəsində “mediasiya”ya belə anlayış verilir:

mediasiya – mediatorun (mediatorların) vasitəçiliyi ilə tərəflər arasında yaranmış mübahisənin qarşılıqlı razılıq əsasında həlli ilə bağlı bu Qanunla müəyyən olunan prosesdir.

Tütün məmulatının istifadəsinin məhdudlaşdırılması

Tütün məmulatı dedikdə, tütün yarpağından və onun komponentlərindən hazırlanmış, tərkibində nikotin, aktiv alkoloid, o cümlədən kanserogen maddələr olan və nikotinə aludəçilik yaradan məhsul (siqaretlər, papiroslar, siqarlar, siqarillalar, çubuq tütünü və s.) başa düşülür. Bütün növ qəlyanlar və elektron siqaretlər də “Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun təsir dairəsində tütün məmulatlarına bərabər tutulur.

Tütündən istifadənin nəticələrindən qorunmanın 9 əsas prinsipi vardır ki, onlara vətəndaşların sağlamlığının ətraf mühitdəki tütün tüstüsünün təsirindən və tütündən istifadənin nəticələrindən qorunması sahəsində hüquqlarına riayət edilməsi, ətraf mühitdəki tütün tüstüsünün təsiri və tütün istifadəsi nəticəsində yaranan xəstəliklərin, əlilliyin, vaxtından əvvəl ölüm hallarının qarşısının alınması, tütündən istifadənin nəticələrindən qorunma hüquqlarının təmin edilməsi üçün dövlətin və bələdiyyələrin, fərdi sahibkarların, hüquqi şəxslərin və digər qurumların məsuliyyəti, tütündən istifadənin nəticələrindən qorunma sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlığının təmin edilməsi, tütündən istifadənin zərəri və ətraf mühitdəki tütün tüstüsünün ziyanlı təsiri barədə əhalinin məlumatlandırılması aiddir.

Kreditlərdən təyinatı üzrə istifadə olunmalıdır

Kredit-iqtisadi kateqoriya olub, müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin yenidənbölgüsü ilə əlaqədar olaraq təsərrüfat subyektlərinin bir-birləri ilə müddətlilik, ödənc və geri qaytarılmaq şərtləri üzərində qurulan qarşılıqlı iqtisadi əlaqəsini tərənnüm edir. Kreditlərin formasına, şərtlərinə, verilmə və ödənilmə müddətlərinə görə 30-dan artıq növü fərqləndirilir.

Kreditin quruluşu sabit və dəyişməzdir. Kredit bir-biri ilə sıx əlaqədə olan elementlərdən təşkil olunmuşdur. Bu elementlərdən ən başlıcası bu münasibətlərin subyektləridir. Kredit sövdələşmələrində subyekt hər zaman kreditor və borcalandır.

Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası əhalisinin sağlamlığının qorunması, sağlam həyat tərzinin təbliği, uşaqların və gənclərin sağlam böyüməsi və inkişafı, zərərli vərdişlərə aludəçiliyin profilaktikası, tütün məmulatlarının istifadəsinin və tütün tüstüsünün ətraf mühitə ziyanlı təsirlərinin azaldılması istiqamətində fəaliyyətin hüquqi əsaslarını müəyyən edən “Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 01 dekabr 2017-ci il tarixdə  qəbul edilib.

Tütün məmulatı dedikdə, tütün yarpağından və onun komponentlərindən hazırlanmış, tərkibində nikotin, aktiv alkoloid, o cümlədən kanserogen maddələr olan və nikotinə aludəçilik yaradan məhsul (siqaretlər, papiroslar, siqarlar, siqarillalar, çubuq tütünü və s.) başa düşülür. Bütün növ qəlyanlar və elektron siqaretlər də bu qanunun təsir dairəsində tütün məmulatlarına bərabər tutulur.

Ölkəmizdə ailə kəndli təsərrüfatının hüquqi əsasları

2019-cu il muxtar respublikada “Ailə təsərrüfatıları” ilidir

Ölkəmizdə hüquqi şəxs yaratmadan və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmadan da kənd yerlərində istehsal və digər təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmağa imkan verilir ki, buna da ailə kəndli təsərrüfatı deyilir. Ailə kəndli təsərrüfatı nədir, onun cəmiyyətdə və hüquqda anlayışı nədir sualına cavab tapmaq üçün biz bu sahədə ölkəmizdə qüvvədə olan müvafiq qanunvericiliyə müraciət etməklə bu sahədə hüquqi maariflənməyə nail olmağa çalışacağıq. Bu mauasibtələr isə 14.06.2005-ci ildən qüvvədə olan “Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. Qanun ailə kəndli təsərrüfatı fəaliyyətinin hüquqi və təşkilati əsaslarmı müəyyən edir.